Projektový manažer

Získáním zakázky a podpisem smlouvy pro většinu obchodníků a presales konzultantů projekt de-facto končí. Je běžné, že následná implementační fáze přechází na technologické experty. Z pohledu ekonomiky projektu je však stále ještě velmi dlouhá cesta než se dospěje k fakturaci za implementované dílo. Je proto nezbytné zajistit minimalizaci rizik v rámci etapy realizace. K tomu by měla sloužit role projektového manažera. Zejména v menších a středních společnostech je snaha projektový management přesouvat buď na

  • obchodníka (tomu to z principu věci nepatří) nebo na
  • seniorního technologického experta (vedoucího technického týmu).

V obou případech není takováto volba optimální.

Obchodník samozřejmě nese odpovědnost za celý obchodní případ od A do Z. Projektový manažer musí obchodníkovi reportovat a v případě významných projektových změn musí projektový manažer nastalé problémy eskalovat výše k projednání obchodních aspektů na úrovni dodavatel-klient. Z uvedeného je tedy dvoj-role obchodník + projektový manažer nevhodná.

Senior technologický expert na druhou stranu odpovídá pouze za správnou funkčnost řešení a jeho náplní práce nemůže být administrativa a zpracovávání „byrokratických“ dokumentů, na které v implementační fázi nemůže mít zcela logicky volnou kapacitu.

Součástí služby je zpravidla zajištění role projektového manažera v rozsahu:

  • zajištění řízení projektového týmu směrem „dolů“ (do technického oddělení, na subdodavatele, apod.);
  • zajištění administrativy projektu (zpracování „byrokratických“ dokumentů) a kontrola souladu průběhu projektu s ohledem na smluvní dokumentaci;
  • odpovědnost za projekt v souladu s hlavními parametry projektu, kterými jsou: kvalita, cena a časový harmonogram (dáno zpravidla smlouvou mezi dodavatelem a koncovým klientem);
  • eskalace projektových problémů a významných projektových změn směrem „nahoru“ (na obchodníka, či na vedení dodavatelské organizace, případně na nadřazený subjekt v dodavatelském řetězci).