Služby pro koncové odběratele informačních a komunikačních technologií a služeb

Poradenství, konzultace a průzkumy trhu

Poradenské a konzultační služby jsou základními činnostmi vykonávanými pro klienty. Základním stavebním kamenem poskytovaných služeb jsou odborné znalosti v následujících oblastech:

 • Přenosové a spojovací telekomunikační technologie,
 • Datové technologie pro LAN/MAN/WAN sítě,
 • Pobočkové TDM a VoIP technologie,
 • Detailní znalost českého telekomunikačního trhu z pohledu poskytovaných služeb (operátoři, služby),
 • Znalost českého ICT prostředí z pohledu prodávaných a implementovaných ICT technologií (výrobci, distributoři, servisní organizace),
 • Znalost legislativního rámce pro poskytování ICT služeb (ZoEK, ZZVZ, NOZ, ZKB, …).

Při zvažování rozsáhlých změn v ICT prostředí realizovat technologicko-ekonomický průzkum trhu s cílem nalezení nejvhodnějšího řešení jak z pohledu funkčních vlastností, tak i z pohledu nákladů.

Poradenské a konzultační činnosti lze využít jak zcela samostatně (jednorázové konzultace), tak i v rámci standardních projektů (telekomunikační audit, optimalizace ICT) či v rámci komplexních projektů definovaných zákazníkem a realizovaných na klíč. Součástí poradenských a konzultačních služeb může být zpracování dokumentu s názvem „Studie proveditelnosti“, který lze zpracovat na klíč pro klienta za konkrétním specifickým účelem (např. žádost o dotaci s prostředků EU, apod.). Studie proveditelnosti poté zpravidla obsahuje:

 • popis existujícího technického řešení včetně souvisejících smluvní vztahů,
 • popis cílového stavu,
 • identifikaci uživatelů včetně jejich potřeb,
 • popis nezbytných kroků pro dosažení uvažovaného cílového stavu včetně návrhu na dovybavení řešení a včetně posouzení souvisejících právních a finančních aspektů plánovaného projektu (investiční a provozní náklady),
 • a v neposlední řadě i identifikaci rizik spojených s realizací projektu, což je dnes aktuální s ohledem na povinnosti vyplývající ze ZKB a rovněž z vydaného varování ze strany NÚKIB.

ICT audit

Ať již se rozhodujete změnit poskytovatele telekomunikačních služeb, nebo změnit či obměnit využívanou ICT infrastrukturu, či jen potřebujete nezávisle posoudit své ICT řešení a systém jeho managementu, tak je pro vás realizace telekomunikačního auditu vhodným řešením. Na základě auditu dojde k identifikaci slabých míst telekomunikačního řešení, které negativně ovlivňují efektivitu využití telekomunikačních prostředků v prostředí vaší organizace, čímž ovlivňují i celkovou výkonnost vaší organizace. Telekomunikační audit lze provést komplexně či jej lze cíleně zaměřit na některou z oblastí:

 • nákladový audit zaměřený na oblast nakupovaných telekomunikačních služeb včetně detailní analýzy smluvních vztahů a možnosti jejich up-to-date aktualizací v souladu s legislativním rámcem a aktuálně dostupným cenám na trhu;
 • nákladový a technologický audit zaměřený na implementované ICT technologie, jejich obnovu a rozvoj, či efektivitu využívání;
 • procesní a organizační audit zaměřený na systém správy telekomunikačních prostředků v organizaci;
 • analýza rizik zaměřená na provoz implementované ICT infrastruktury.

Audity lze vždy zaměřit na jednotlivé oblasti v závislosti na krátko-dobém či středně-dobém časovém horizontu a požadavcích koncového zákazníka.

V rámci auditů se využívají různé metody od best practice až po ekonomický benchmarking založený na znalostech:

 • nákladů (OECD, GPL služeb a technologií)
 • procesních modelů řízení ICT služeb (ITIL),
 • řízení projektů (PRINCE2, IPMA),
 • související legislativy (ZoEK, ZZVZ, NOZ, ZKB, …).

Optimalizace ICT

V návaznosti na provedený ICT audit a jeho odsouhlasené výstupy lze realizovat implementaci optimalizačních opatření. Mezi opatření patří zejména:

 • realizace výběrových řízení na telekomunikační či IT služby,
 • realizace výběrových řízení na ICT technologie.

V rámci optimalizace ICT jsou zabezpečovány zejména následující činnosti:

 • tvorba RFP (request for proposal) a to jak ve formě v souladu se zákonem o zadávání veřejný zakázek u veřejných zadavatelů, tak ve formě odpovídající interním pravidlům u privátních subjektů;
 • tvorba cenového/nákladového modelu pro vyhodnocení nabídek;
 • podpora klienta při smluvních jednáních s poskytovateli či dodavateli;

Technický dozor investora a projektový manažer

V návaznosti na výstupy ICT optimalizace, ze kterých vyplynuly požadavky na technické, organizační či technologické změny, je vhodné či přímo nezbytné zabezpečit následující dvě role:

 • Technický dozor investora: zabezpečuje kontrolu a dohled nad plněním vybraného dodavatele v souladu s požadavky organizace ve výběrovém řízení.
 • Projektový manažer: koordinuje činnosti zainteresovaných stran v projektu s cílem zajistit implementace v dohodnutých parametrech dle projektového troj-imperativu (cena, čas, kvalita) a při minimalizaci rizik a bez zvýšených nároků jak na vlastní kmenové provozní zaměstnance (jejichž běžná provozní náplň je ve většině případů odlišná od realizace jednorázových projektů), tak i na vrcholový management zákazníka.
Vzhledem k tomu, že projekt je vždy jednorázová unikání činnost, která je definována svou kvalitou, cenou a omezeným časovým obdobím, tak není vždy efektivní držet stálé interní pracovníky – tzv. projektovou kancelář. Alokace externího specialisty je nákladově efektivním způsobem, jak uvedené role zajistit bez nutnosti držení interních specializovaných pracovníků, či bez nutnosti realokace současných provozních pracovníků na jinou pracovní činnost.